RODO

Pozwól nam dostarczać ci najlepsze usługi i produkty, których oczekujesz – wyraź poniższe zgody i zapoznaj się z informacjami dot. przetwarzania Twoich danych.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Simple Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Simple), z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem korespondencyjnym: ul.  Lenartowicza 33-35, 85-133 Bydgoszcz oraz adresem e-mail: biuro@simplekredyt.com.pl

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
• marketingu bezpośredniego produktów i usług Simple oraz podmiotów wymienionych w zgodzie na przetwarzanie danych, jeśli taką wyraziłeś – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• realizacji zawartej z Tobą umowy oraz działań przed jej zawarciem podejmowanych na Twoje żądanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
• realizacji obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,
• naszych uzasadnionych interesów w postaci: realizacji umów zawartych z podmiotami trzecimi, marketingu bezpośredniego usług naszych oraz naszych partnerów, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ROO.

Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: osobom u nas zatrudnionym, naszym podwykonawcom, biurom informacji gospodarczej, dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych i hostingowych, Biuru Informacji Kredytowej S.A., podmiotom, z którymi na skutek działań Simple możesz zawrzeć umowę (w szczególności: instytucje finansowe, potencjalni właściciele oraz nabywcy nieruchomości, deweloperzy).
Dane związane z realizacją zawartej z Tobą umowy (lub takiej, która miała być zawarta) przechowywane będą do czasu całkowitej realizacji lub rozwiązania takiej umowy oraz przez czas potrzebny do całkowitego przedawnienia roszczeń związanych z tą umową (zarówno między Tobą a Simple jak i między Simple a innymi podmiotami) oraz zobowiązań podatkowych z nią związanych. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, dane te będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec takich działań.
Masz prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Masz prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważasz, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem). W przypadku danych przetwarzanych w systemie informatycznym na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, masz prawo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora. W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji naszego
uzasadnionego interesu, masz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. Jeżeli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.